جدید بایگانی - شرکت توسعه نرم افزار پارس نت گلستان

۱۰ویژگی جدید sql server 2016 بخش اول

توسط | مقاله | بدون نظر

ویژگی همیشه رمزگذاری را فعال کنید تا با استفاده از آن داده ها SQL سرور خود همیشه  رمزگذاری شود. دسترسی به داده های رمزگذاری شده تنها در دسترس  برنامه های کاربردی مرتبط با SQL سرور خواهد بود. همیشه رمزگذاری درخواست مشتری را کنترل می نماید و دسترسی برای دیدن برنامه های کاربردی خود اطلاعات همواره محرمانه است. این کار به کلاینتها با کلید رمزگذاری به اطلاعات دسترسی داشته باشند.کلید رمزگذاری هرگز به سرور منتقل نمی شود.

با انجام این کار شما می توانید پایگاه داده و یا مدیر ارشد ویندوز  از مجبور داده های برنامه مشتری در اطراف حساس در پرواز یا در راحتی نگه دارید.

این قابلیت به شما اجازه می دهد شب هنگام خواب اطلاعات محرمانه ذخیره شده خود در پایگاه داده ابری همیشه رمزگذاری شده را خارج از چشم ارائه دهنده قراردهید.